Przejrzysta Polska

W gminie Cieszanów w ramach akcji masowej „Przejrzysta Polska” zrealizowano 6 zadań obligatoryjnych i 9 fakultatywnych nad wdrożeniem których pracował 12 osobowy zespół złożony z pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Proces realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się obecnie następująco:

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI .

• Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie – zidentyfikowano 64 usługi z których najczęściej korzystają petenci, pracownicy opracowali karty usług zawierające wszystkie niezbędne do załatwienia sprawy informacje oraz potrzebne w tym zakresie druki. Obecnie kierownicy poszczególnych referatów sprawdzają karty pod względem merytorycznym.

• Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego – wyłoniono w drodze konkursu pracownika ds. wdrożenia i prowadzenia samorządowego serwisu informacyjnego w tutejszym urzędzie. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem formy graficznej i stałych elementów serwisu.

• Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie – wykonano tablice informacyjne z nazwami komórek organizacyjnych i numerami pokojów, przy drzwiach do poszczególnych pokoi umieszczone są informacje o nazwie komórki, osobach, które w danym pokoju pracują, oraz zakresie załatwianych spraw. Obecnie wykonywane są identyfikatory dla pracowników urzędu.

ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI.

• Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu – na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pracowników obecnie opracowywany jest projekt dokumentu.

• Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego – złożony z Radnych Rady Miejskiej w Cieszanowie zespól zadaniowy wypracował ankietę, która posłuży do opracowania dokumentu. Obecnie Radni są w trakcie wypełniania ankiet.

ZASADA PARTYCYPACJI SPOLECZNEJ .

• Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 15 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie samorządu z organizacjami pozarządowymi z terenu naszej gminy, podczas którego przedstawiciele organizacji zostali zapoznani z akcja „Przejrzysta Polska” oraz mogli wypowiedzieć się co do celowości realizacji wybranych przez samorząd zadań fakultatywnych.

• Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi – do tej pory odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami organizacji biznesowych z terenu naszej gminy. Chętni mieli możliwość zadeklarowania swojego uczestnictwa w gminnym katalogu firm, oraz wypełnienia ankiety odnośnie potrzeb i możliwości współpracy z samorządem. Trzecie spotkanie (29-07-2005 r.) przewiduje m. in. przyjęcie programu współpracy z organizacjami biznesowymi oraz powołanie Rady Gospodarczej.

ZASADA FACHOWOSCI .

• Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Konkursy na stanowiska kierownicze – Zarządzeniem Nr 24/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 4 kwietnia br. wprowadzony został Regulamin organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska w tutejszym urzędzie. Do tej pory zgodnie z procedura przeprowadzono dwa konkursy na stanowiska kierownicze oraz dwa na referentów.

ZASADA ROZLICZALNOSCI .

Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu glosowania imiennego – po zaaprobowaniu przez Radnych glosowanie imienne funkcjonuje od czerwca 2005 r

W 2006 roku w ramach kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska” Urząd Miasta i Gminy Cieszanów zrealizował trzy zadania obligatoryjne. Pierwsze z nich: „opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług” ma celu zapewnienie ciągłego doskonalenia katalogu usług pod kątem usług i oczekiwań klientów urzędu. Zadanie polegało na opracowaniu i wdrożeniu systemu, który ma zapewnić cykliczne badanie funkcjonowania katalogu usług oraz realizację wniosków wypływających z tego badania. Zadanie składało się z dwóch części: opracowanie systemu oraz jego przetestowanie. System obejmuje przeprowadzenie badania:
– wewnętrznego – polegającego na organizowaniu dorocznych spotkań pracowników poszczególnych referatów poświęconych omówieniu standardu świadczonych przez nich usług, oraz ankietowaniu pracowników mających styczność z kartami i interesantami;
– zewnętrznego – polegającego na tym, iż w danym okresie czasu wraz z kartami usług mieszkańcy otrzymają ankietę; przez pozostały okres czasu ankiety będą wyłożone obok regału z kartami usług; w okresie przeprowadzania badania opinie interesantów na temat kart będą badane przez ankieterów (stażystów oraz studentów odbywających praktyki zawodowe w urzędzie). Dodatkowo ankieta zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu. Będzie także dostępna w sekretariacie urzędu oraz na poszczególnych stanowiskach pracy.

W wyniku przeprowadzonego w bieżącym roku  badania wewnętrznego, polegającego na przeprowadzeniu spotkania z pracownikami oraz zebraniu ankiet od urzędników opracowujących karty usług  (10 osób) stwierdzono, iż:
– 9 kart usług wymaga wprowadzenia zmian w zakresie miejsca i osoby załatwiającej daną sprawę (w wyniku zmian organizacyjnych),
– w 1 karcie (dot. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym) należy uzupełnić wykaz wymaganych dokumentów o dodanie pełnomocnictwa,  zmienić termin składania wniosków oraz podstawę prawną; należy również dodać informację o wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium,
– 2 karty usług dotyczące oświaty (nagroda burmistrza, stypendium za wyniki w nauce i sporcie) nie są przydatne z uwagi na to, iż osobą wnioskującą w tym zakresie jest dyrektor szkoły, który na podstawie wyników nauczania sporządza stosowne wykazy.

Badanie wewnętrzne pokazało również to, iż karty usług usprawniają załatwienie sprawy (80% odpowiedzi na tak). Pracownicy zauważyli, iż interesanci pobierają kartę usługi, często jednak preferując osobisty kontakt z urzędnikiem, przychodzą z niewypełnionym wnioskiem
i proszą o pomoc w jego zredagowaniu.

W wyniku przeprowadzonego przez stażystów badania zewnętrznego zebrano 26 ankiet. Z zebranych ankiet wynika, iż strony najczęściej załatwiają sprawy dotyczące ewidencji ludności i podatków. W większości przypadków interesanci wiedzą o funkcjonowaniu kart usług i pobierają je najczęściej z regału umieszczonego na korytarzu urzędu. Z ankiet wynika, iż karty usług są rzadko pobierane ze strony internetowej. Troje ankietowanych nie spotkało się do tej pory z kartami usług. Na pytanie czy karty usług zawierają wszystkie informacje potrzebne do załatwienia sprawy ankietowani odpowiadali w większości pozytywnie. Uwagi do braku niektórych informacji po sprawdzeniu okazały się nieuzasadnione. Po analizie kart okazało się, iż poszukiwane przez interesantów informacje są zamieszczone. W kwestii czytelności dla ankietowanych zbyt obszerne i rozbudowane okazały się karty dotyczące spraw z zakresu pomocy społecznej, czego jednak nie da się uniknąć z uwagi na obowiązujące unormowania w tym zakresie i potrzebę podania rzetelnych informacji.

W ślad za przeprowadzonymi badaniami: wewnętrznym i zewnętrznym Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wydał Zarządzenie Nr 57/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 88/2005 z dnia 15-11-2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów oraz procedury ich aktualizacji. Wprowadzone zmiany polegają na uaktualnieniu załącznika nr 1 tj. wykazu kart poprzez wykreślenie z działu oświaty dwóch kart. Kolejne działanie korygujące polegało na uaktualnieniu 9 kart z uwagi na zmiany organizacyjne. W 1 karcie doprecyzowano informacje, których poprzednio brakowało.

W ramach kolejnego zadania z zasady braku tolerancji dla korupcji  została opracowana procedura corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.
Celem tego zadania było spowodowanie, by Kodeks Etyczny opracowany i przyjęty przez naszych pracowników w ubiegłym roku był dokumentem znanym w społeczeństwie a przez to żywym i pomagającym w kształtowaniu postaw etycznych urzędników.
Realizując to zadanie powołany w tym celu zespół zadaniowy opracował procedury przeglądu i monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów celem których było  pozyskanie wiedzy dotyczącej przestrzegania Kodeksu  przez pracowników oraz modyfikacja jego treści (przeredagowanie lub dodanie nowych zasad),
a ponadto  odświeżenie znajomości Kodeksu wśród urzędników; potwierdzenie aktualności i ważności zapisów dokumentu a także poznanie opinii społeczności lokalnej na temat tekstu Kodeksu Etycznego i jego zgodności z praktyką w naszym urzędzie.
Przeprowadzenie badania pilotażowego za dotychczasowy okres funkcjonowania Kodeksu wśród społeczności lokalnej odbyło się w formie ankiety papierowej i internetowej ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz lokalnych autorytetów. Równolegle prowadziliśmy działalność informacyjną mająca na celu prezentację Kodeksu wykorzystując w tym celu tablice informacyjne, stronę internetową oraz lokalną prasę. 
Wszyscy ankietowani stwierdzili, iż wiedzą o tym, że w ramach akcji „Przejrzysta Polska” pracownicy  urzędu w Cieszanowie przyjęli Kodeks Etyczny i uważają, że istnienie takiego dokumentu jest potrzebne. Kilka osób  zaznaczyło jednak, iż nie znają treści dokumentu i opowiedziały się za jego skuteczniejszym rozpowszechnieniem. Wszyscy ankietowani znający treść dokumentu stwierdzili, iż pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów kierują się zasadami zawartymi w Kodeksie oraz, że jego treść jest wyczerpująca. Badana grupa osób oceniła pozytywnie uczciwość i rzetelność pracowników naszego urzędu.
Równolegle – zgodnie z procedurą – prowadzony był przegląd Kodeksu wśród urzędników, również w formie ankiet. Wszyscy, którzy zwrócili ankietę uważali, iż istnienie Kodeksu Etycznego jest potrzebne. Stwierdzili, że treść zbioru zasad jakimi się kierują jest wyczerpująca. Urzędnicy ocenili  pozytywnie   funkcjonowanie Kodeksu. Brak było uwag o nieetycznym postępowaniu  współpracowników. Zgodnie z przyjętą procedurą  odbyło się również spotkanie z pracownikami, podczas którego omówione zostały wyniki przeglądu Kodeksu przez mieszkańców, oraz przeprowadzono dyskusję w temacie.