Opis projektu

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś. Priorytetowa nr 5 „Infrastruktura publiczna”, nr 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna”

Projekt „Tytuł projektu „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Cieszanów” Nr RPPK.05.03.00-18-018/09 realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego UDA-RPPK.05.03.00-18-018/09-00 z dnia 2010-03-30.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Cieszanów.

Głównym celem zrealizowanego przez Gminę Cieszanów projektu jest stworzenie warunków rozwoju kapitału społecznego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez inwestycję w rekreację i sport.

Cel ten osiągnięty będzie poprzez realizację celów szczegółowych:

– rozbudowę i modernizację bazy rekreacyjnej,

– polepszenie stanu i wyposażenia infrastruktury rekreacyjnej i obiektów pomocniczych,

– eliminację dysproporcji między obszarami wiejskimi / miejskimi w dostępie do sportu i rekreacji,

– stworzenie większych możliwości rekreacyjnych i wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych,

– zwiększenie możliwości prowadzenia pozarolniczych form działalności gospodarczej,

– zatrzymanie tendencji spadkowej ludności gminy, w szczególności odpływu ludności aktywnej zawodowo,

– zwiększenie niedostatecznego poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości.

Projekt realizowany od IV kw. 2008 r.  do II kw. 2011 roku. Nakłady finansowe dotyczące całego projektu to 1 162 946,45 zł., przy 70% udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2015. Wydatki kwalifikowane wynoszą 1 162 946,45 zł.

Tabela 1. Uproszczone zestawienie wydatków projektu i poziomu dofinansowania.

Wartość ogółem(w zł):1 162 946,45Wnioskowane dofinansowanie (razem, w zł):814 062,50
% dofinansowania:70,00– w tym wnioskowane dofinansowaniez EFRR (w zł)814 062,50
Wydatki kwalifikowane(w zł):1 162 946,45– w tym wnioskowane dofinansowanie(z budżetu państwa, w zł)0,00

Przedmiotem projektu było:

1) zagospodarowanie terenu w Cieszanowie przy ul. Sobieskiego 1 i utworzenie parku Rekreacji „Sokół” w Cieszanowie. Projekt nawiązuje do istniejącego w Cieszanowie przez II Wojną Światową Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Projekt obejmuje:

– Zagospodarowanie terenu działki: odwodnieniem terenu, wykonanie ogrodzenia, ciągów pieszych, placu zabaw, skateparku,  oświetlenie placu i terenów zielonych, ustawienie ławeczek.

– Zagospodarowanie terenu działki:

a) wykonanie skateparku o wymiarach 40 x 20m, na płycie z betonu przemysłowego na podbudowie kamiennej ogrodzonego panelami mocowanymi do słupków stalowych, oświetlonego sześcioma lampami sodowymi na masztach o wys. 9 m,  wyposażonego w urządzenia: wallride, pyramid, cornercurb, curbs set, flatrailt, cornerbank.

– nawierzchnia skateparku: zagęszczona podsypka piaskowa 30 cm, warstwa poślizgowa 2 warstwy folii budowlanej gr. 0,2 mm, 12 cm betony klasy B25, zbrojenie rozproszone włóknem stalowym, nawierzchnia wzmacniana posypkami utwardzającymi z korundem, beton zacierany na gładko oraz pokrywany impregnatem np. Panbexil, krawędzie z krawężników drogowych 25/8,

– elementy skateparku: elementy betonowe z betonu wibrowanego B40, krawędzie z wtopionych w beton kątowników 40 mm x 40 mm gorąco walcowanych,

– oświetlenie skateparku na słupach stalowych ocynkowanych z zamontowaną belką poprzeczną na głowicy montowane na fundamencie F-150, wysokość słupów w części naziemnej 8 m i wysięgniki o dł. 1 m z oprawami o mocy 400 W, natężenie średnie na całej płycie skateparku min. 150 luxów,

b) plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych o powierzchni 2097 m2 podzielony aleją o szer. 2,0 m i dł. 89 m o nawierzchni żwirowej, oświetlony lampami parkowymi – 7 szt., wyposażony w urządzenia: huśtawki, piaskownice, ławki parkowe, ogr, sprężynowce, gżdyl, komin,  pająk feliks i wirus, ławki dla osób korzystających z infrastruktury:

– strefy bezpieczeństwa urządzeń placu zabaw wyłożone kostką tartanową na podbudowie betonowej,

– drenaż wgłębny: ciągi zbiorcze z rur drenujących fi 110. Ciąg główny włączony do studzienki kanalizacji deszczowe, a ciągi boczne o śr. fi 65 włączone do ciągu głównego, wszystkie ciągi drenarskie obsypane pospółką na szerokości 0,3 m poniżej 0,1 m od poziomu ich posadowienia na terenie skaterparu i placów zabaw,

– przyłącz elektroenergetyczny zalicznikowy kablowy, ziemny YAKY 4 x 25 mm do słupka kablowego SK2x63R, a następnie kablem YAKY 4 x 16 mm do punktów oświetleniowych,

c) ciągi piesze z placem wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm. na podbudowie betonowej o pow. 675 m2, alejka miedzy placami zabaw szer. 2 m ograniczona obrzeżami betonowymi 8/30 cm, nawierzchnia alejki żwirowa gr. 5 cm na warstwie geowłókniny,

d) ogrodzenie o długości 155 m wykonane z paneli stalowych na słupach stalowych wraz z dwoma furtkami (panele H=1,5 m, dwie furtki 120/150 oraz brama przesuwna o dł. 5 m).

2) Prace przy stadionie rekreacyjno sportowym w Nowym Siole (obszary wiejskie):

– wymianę 2 okien i 2 drzwi w budynku szatniowym stadionu w Nowym Siole (termomodernizacja),

– wykonanie zadaszenia trybun na stadionie w Nowym Siole nad trybunami o wymiarach trybun stałych 4-rzędowych na ok. 600 miejsc o długości – 51 m i szerokości 3,65 m oraz wysokości 3,25 m., wymiary zadaszenia: dł.- 53 m, szer. 4,95 m, wys. 4,50 m.,

– budowę zegara boiskowego w na stadionie w Nowym Siole – budowa masztu  stalowego o wysokości 6 m, montowane na fundamencie F-150, zakup i montaż  zegara stadionowego o średnicy 1,5 m sterowanego bezprzewodowo, zasilanego z akumulatora.

3) Prace przy stadionie rekreacyjno sportowym w  Dachnowie (obszary wiejskie):

– budowę zegara boiskowego w na stadionie w Dachnowie: budowa masztu stalowego o wysokości 6 m montowane na fundamencie F-150 , zakup i montaż zegara stadionowego o średnicy 1,5 m sterowanego bezprzewodowo zasilanego z akumulatora,

– budowę trybun stałych stalowych na stadionie w Dachnowie o wymiarach: 3-rzędy na ok. 400 miejsc, wymiary trybun: 2 elementy o długości – 22,8 m, szerokości 3,18 m i wysokości 2,75 m. Trybuny niezadaszone.

4) zakup sprzętu do utrzymania murawy dla stadionów:

a) w Dachnowie

– samojezdne urządzenie do nawadniania murawy wraz z wężem o dł. 50 m, zasilane z sieci wodociągowej, napęd

– wał  szerokości 2 m do ubijania i wyrównywania murawy,

– urządzenie typu toy-toy wykonane z tworzywa sztucznego – 2 sztuki

b) w Nowym Siole

– skaryfikator do spulchniania trawy (napowietrzania, wyrównywania),

– kosiarka samojezdna z koszem o szerokości koszenia 1m, moc kosiarki 22 KM,

– urządzenie typu toy-toy wykonane z tworzywa sztucznego – 2 sztuki

Użyte materiały i urządzenia spełniają wymagania zawarte w obowiązujących normach oraz warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych.  Posiadają deklaracje zgodności z normami oraz symbol CE, potwierdzający, że wyrób jest zgodny z Dyrektywą 89/106/EWG i może być wprowadzony na wspólny rynek Unii Europejskiej. Wszystkie użyte materiały posiadają stosowną aprobatę techniczną oraz certyfikaty.

Realizacja projektu skutkować będzie osiągnięciem następujących wskaźników produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnikaJednostka miary wskaźnikaWartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektuWartość docelowa wskaźnika
1.2.3.4.
P.79.1.1 Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektówszt.0,004,00
RP.79.1. 1Liczba wybudowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnychszt.0,004,00

Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnikaJednostka miary wskaźnikaWartość bazowa mierzona przez rozpoczęciem realizacji projektuWartość docelowa wskaźnika
1.2.3.4.
R.100Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)szt.0,005,00
RR.100.0.1Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla kobietszt.0,001,00
RR.100.0.2Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) dla mężczyznszt.0,004,00
RR.79.1.1 Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej.szt.0,0029548
RR.79.1.3 Liczba wydarzeń/imprez publicznych zorganizowanych w obiektach objętych wsparciemszt.0,004,00