Kanalizacja

Projekt współfansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

Projekt “Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże” dotyczy wielu zadań inwestycyjnych związanych z uregulowaniem gospodarki ściekowej w gminie Cieszanów oraz w części gminy Lubaczów.
Obie gminy borykały się z poważnymi problemami w zakresie gospodarki ściekowej:

a) Cieszanów: na terenie gminy była słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna (49,6 km),a małe oczyszczalnie oprócz niskiej efektywności charakteryzowały się dużymi kosztami eksploatacyjnymi.

b) Lubaczów: bardzo słabo rozwinięta jest sieć kanalizacji (25,6 km). W grudniu 2005 r. oddano do użytku nowoczesną oczyszczalnię w Załużu , która obsługuje północne sołectwa gminy oraz Dachnów położony w gminie Cieszanów.

Uwarunkowania techniczne oraz dążenie do współpracy między sąsiednimi samorządami wpłynęły na zawiązanie partnerstwa i objęcie wnioskiem inwestycji realizowanych na obszarze obu gmin.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony do Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 30 stycznia 2006 roku gdzie został uznany za korzystny z uwagi na:
– komplementarność z siecią kanalizacyjnej budowaną etapowo w układzie obu gmin,
– dobrze opracowaną dokumentację techniczną ,
– niski koszt jednostkowy budowy kanalizacji,
– obniżenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków.

W wyniku realizacji Projektu powstały:

1. Zmodernizowana hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków w Cieszanowie o przepustowości Qśd=800m3/d.

2. Sieci kanalizacyjna o długości 75 591 mb oraz 4936 mb przyłączy do 653 budynków.

3. Wodociąg o długości 1027 mb do 13 budynków.

Po rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, dokończenie budowy kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cieszanowie zlecono Konsorcjum firm i w dniu 15.01.2007 r. przekazano wykonawcom plac budowy.

Wyróżnić można następujące fazy realizacji projektu:

Etapy realizacji Projektu: Rozpoczęcie realizacji Zakończenie realizacji

1. Wykonanie rurociągu tłocznego Dachnów – Załuże 2005.11.09 – 2005.12.24

2. Wykonanie rurociągu tłocznego Lubliniec – Cieszanów 2007.01.24 – 2007.03.28

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cieszanowie 2007.02.05 – 2008.05.28

4. Wykonanie kanalizacji i wodociągu Cieszanów 2007.01.2 – 2007.06.28

5. Wykonanie kanalizacji sanitarnej Nowe Sioło Osiedle 2007.06.01 – 2007.07.27

6. Wykonanie rurociągu tłocznego Niemstów 2007.06.18 – 2007.08.27

7. Wykonanie kanalizacji i wodociągu w miejscowości Folwarki 2007.05.14 – 2007.08.27

8. Wykonanie kanalizacji w Załużu (przysiółki Podłęże – Czarne) 2007.06.01 – 2008.05.28

9. Wykonanie kanalizacji Załuże – Wygon, gm. Lubaczów 2007.07.02 – 2008.05.28

10. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nowym Lublińcu 2007.06.11 – 2007.10.26

11. Wykonanie kanalizacji w Starym Lublińcu 2007.08.01 – 2007.11.27

12. Wykonanie kanalizacji w Żukowie 2007.09.03 – 2007.11.27

13. Wykonanie kanalizacji w Kowalówce 2007.10.01 – 2008.05.28

14. Wykonanie rurociągu tłocznego Chotylub – Nowe Sioło 2008.03.03 – 2008.05.27

15. Wykonanie rurociągu tłocznego Nowe Sioło – Nowe Sioło Osiedle 2008.03.10 2008.05.27

Termin zakończenia realizacji inwestycji i przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru – 2008.05.30

Głównym celem realizowanego projektu w wyniku uporządkowania gospodarki ściekowej jest ochrona środowiska poprzez poprawę jakości wód powierzchniowych.

Pośrednio realizacja projektu będzie miała następujący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gmin:
utworzenie i rozwój lokalnego centrum gospodarczego, grupującego na wyposażonym w infrastrukturę techniczną obszarze kilkadziesiąt przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,

– dzięki obniżeniu kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków zwiększenie aktywności inwestycyjnej samorządów gmin partnerskich,
– wzrost dostępności infrastruktury pod inwestycje budowlane i gospodarcze dla firm chcących lokować działalność w pobliżu wschodniej granicy UE.

– ok. 20 ha terenów inwestycyjnych zostanie wyposażonych w dostęp do kanalizacji zbiorczej. W szczególności dotyczy to planowanej strefy gospodarczej w południowej części sołectwa Załuże i Mokrzyca, położonej przy drodze do przejścia granicznego Budomierz – Hruszew.