Zakres projektu

Tytuł projektu

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Cieszanów”

Nazwa Wnioskodawcy

Gmina Cieszanów

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

nazwa osi priorytetowej: 2. Infrastruktura techniczna

Nr i nazwa działania: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna

Schemat: C Drogi gminne

Wartość  projektu  ogółem i kwota otrzymanej  dotacji

Wartość projektu ogółem 2 585 325,40 zł

Wydatki kwalifikowane 2 585 325,40 zł.

Dofinansowanie 1 551 195,24 zł., co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych.

Okres realizacji inwestycji:

Od dnia 03.11.2010 r. do dnia 31.08.2011 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Cieszanów i powiązań lokalnego układu drogowego z drogami wojewódzkimi nr 863, 865, 866 oraz udostępnienie terenów „nad Zalewem” dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Założeniem projektu, jest likwidacja istniejących barier komunikacyjnych wywołanych złym stanem technicznym

najkrótszego połączenia pomiędzy miejscowościami Dachnów i Stary Lubliniec (w tym zwłaszcza osiedla po PRG w półn.-zach. części gminy), a Cieszanowem, wzmacnianie potencjału inwestycyjnego na tych terenach dla rozwoju zróżnicowanych funkcji m.in. usług z zakresu rekreacji, działalności agroturystycznej i około turystycznej, ułatwiania intensywnej produkcji rolnej oraz około rolniczej działalności gospodarczej. Treścią celów projektu są też działania wspierające procesy przekształceń obszarów wiejskich i marginalizowanych społeczności osiedla popegeerowskiego w

St. Lublińcu, poprawę środowiska i warunków życia oraz zdynamizowanie lokalnej gospodarki. Rozwój obszarów wiejskich w dużym stopniu jest uzależniony od doinwestowania infrastruktury, poprawy ich dostępności i sprawności obsługi oraz bardziej racjonalnego kształtowania osadnictwa. W wyniku projektu Gmina Cieszanów powinna również stać sie bardziej atrakcyjnym miejscem zamieszkania, m.in. poprzez rozwój usług, szersza partycypacja w postępie technicznym i cywilizacyjnym, przywrócenie rangi w życiu społecznym.

Efekty techniczne realizacji Projektu bezpośrednio przyczynią sie do osiągnięcia celów strategicznych:

• umożliwienie inwestycji związanych z turystycznym i rekreacyjnych zagospodarowaniem terenów nad Zalewem – budowy Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Zalew”

• będą stanowić element budowy łatwego w zarządzaniu i taniego w utrzymaniu systemu dróg gminnych obsługujących ruch lokalny miejscowości gminy Cieszanów,

• zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych,

• skrócenie czasu przejazdu pomiędzy Dachnowem, Os. Stary Lubliniec, a Cieszanowem,

• stworzenie warunków do wzrostu aktywności społ.-gosp. na terenie gminy, w tym przede wszystkim rozwoju sektora MSP, agroturystyki i udostępnienia terenów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy Projektu:

Celem technicznym inwestycji była modernizacja i rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Cieszanów poprzez przebudowę dróg gminnych: nr 105001, 105002, 105032, 105036 i 105037.

  1. 1. Ciąg dróg

a) nr 105001 relacji Niemstów – Stary Lubliniec Osiedle w km od 1+612 do km 2+929,5

b) oraz nr 105002 relacji Stary Lubliniec – Ułazów od km 0+022,3 do km 2+424,5.

W ramach przebudowy wykonano :

• odtworzenie trasy na odcinku 3,7197 km, przekrój drogi – jednojezdniowy 2×2,5m=5m, szer. poboczy 1m (ziemne), prędkość projektowa 50/90 km/h, obciążenie ruchem KR-1, obciążenie 80 KN/os, odwodnienie rowami otwartymi obustronnymi /renowacja istniejących rowów, budowa nowych gdy brak/, standard nawierzchni II , masa mineralno – bitumiczna.

• wykonanie (odbudowe) 8 przepustów pod droga,

• wykonanie podbudowy,

• profilowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej,

• uzupełnienie i ulepszenie poboczy kruszywem,

• renowacja (odmulenie) istniejących rowów na całej długości.

Początek na skrzyżowaniu z droga woj. nr 863, koniec przy wzejdzie na most „przez Zalew” Os. St. Lubliniec. Odcinek łącznika do drogi nr 863 po istniejącej trasie drogi, na tym odcinku skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+090 oraz włączenie do drogi woj. po istniejącej drodze gruntowej. Wykonano zatokę autobusowa przy istniejącym przystanku autobusowym na terenie niezabudowanym. „Do Zalewu” trasę zaprojektowano na istniejącej podbudowie tłuczniowej z wykonaniem poszerzenia nawierzchni na łukach oraz poszerzenia do szerokości 5,0 m. Niweletę dróg dostosowano do istniejącej nawierzchni. Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych wynosi 2 %, natomiast na łukach do 7 %. Na odcinkach nawierzchni gruntowej (łącznik) niweletę drogi zaprojektowano w dowiązaniu do terenu oraz niwelety drogi wojewódzkiej.

Projektowana nawierzchnia:

• w-wa ścieralna beton asfaltowy 4 do 5 cm,

• w-wa wiążąca beton asfaltowy 4 do 6 cm,

• w-wa wzmacniająca tłuczeń 15 cm,

• w-wa profilowa tłuczeń lub masa min.-bitum.

Ze względu na niewłaściwe ukształtowane spadki poprzeczne wymagane jest profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniem.

2. Droga gminna nr 105032 w Dachnowie „Zakarczma” w km od 0+013 do 1+120.

W ramach przebudowy Wykonano:

• odtworzenie trasy na odcinku 1,107 km, przekrój drogi – jednojezdniowy 4m, szer. poboczy 0,75m, prędkość projekt. 50 km/h, obciążenie ruchem KR-1, obciążenie 80 KN/os, odwodnienie rowami otwartymi obustronnymi /renowacja istniejących rowów, budowa nowych gdy brak/, standard nawierzchni II , masa mineralno-bitumiczna.

Konstrukcja nawierzchni:

• w-wa ścieralna beton asfaltowy 4 cm,

• w-wa wiążąca bitumiczna 4 cm,

• w-wa profilowa tłuczeń .

3. Droga gminna nr 105036 w Dachnowie „Kolonia” w km od 0+010 do 0+784.

W ramach przebudowy wykonano:

• odtworzenie trasy na odcinku 774 km, przekrój drogi – jednojezdniowy 4m, szer. poboczy 0,5m, prędkość projekt. 50 km/h, obciążenie ruchem KR-1, obciążenie 80 KN/os, odwodnienie rowami otwartymi obustronnymi /renowacja istniejących rowów, budowa nowych gdy brak/, standard nawierzchni II , masa mineralno-bitumiczna.

Konstrukcja nawierzchni:

• w-wa ścieralna beton asfaltowy 4 cm,

• w-wa wiążącą bitumiczna 4 cm,

• w-wa profilowa tłuczeń .

4. Droga gminna nr 105037 w Dachnowie „Podlas” w km od 0+000 do 2+000.

W ramach przebudowy wykonano:

• odtworzenie trasy na odcinku 2 km, przekrój drogi – jednojezdniowy 4m, szer. poboczy 0,5m, prędkość projekt. 50 km/h, obciążenie ruchem KR1, nośność 80 KN/os, na odcinku od 274 m projektowany nowy chodnik dla pieszych, max nachylenie drogi 4% – sr. 1,5%.

Technicznie zastosowano rozwiązania typowe zapewniające przywrócenie właściwości jezdniom (profilu, szerokości, właściwości antypoślizgowych); przyjęto powszechnie stosowane materiały. Zastosowane technologie i parametry dróg są zgodne z wymogami prawa, w tym zapewniono:

• przywrócenie prawidłowego przebiegu i szerokości pasa dróg,

• odpowiednie profilowanie poprzeczne jezdni oraz odwodnienie,

• wykonanie normatywnych łuków kołowych oraz krzywych przejściowych z odpowiednim profilowaniem nachylenia niwelety,

• uporządkowanie i wzmocnienie poboczy,

• przywrócenie wymaganych parametrów skrzyżowań i zjazdów ,

Parametry dróg i materiały przyjęto na podst. analizy potrzeb natężenia ruchu, z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu. Zwiększona zostanie widoczność, zlikwidowane uszkodzenia nawierzchni i krawędzi jezdni.

Odbudowane pobocza zapewniają miejsce dla ruchu pieszych, odwodnienia poprawią bezpieczeństwo.