WDK Dachnów

Opis operacji przewidzianej do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, pn. „Przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie do pełnienia współczesnych funkcji –I etap”. 

Przebudowa  Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie, dotyczy obiektu położonego  na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Cieszanów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1209, w m. Dachnowie.

Celem realizowanej operacji jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez przebudowę i przystosowanie Wiejskiego Domu Kultury w Dachnowie do pełnienia współczesnych funkcji.

Realizacja w/w operacji  polegać będzie na wykonaniu następujących prac budowlanych:

– demontaż zbędnych i zużytych  elementów budowlanych na parterze (m.in.:skucie istniejących posadzek, demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, zbicie tynków, demontaż schodów drewnianych i żelbetowych na piętro).

– montaż na parterze nowej stolarki, wykonanie nowych ścianek wewnętrznych, wykonanie nowych  posadzek z płytek gresowych, parkietu i paneli podłogowych,  wymianę tynków wewnętrznych, ułożenie płytek ceramicznych na ścianach oraz  obudowa stropu płytami gipsowo kartonowymi wraz z wykonaniem docieplenia stropu,

– kompletne wykonanie dobudowy sceny z dociepleniem,

– przebudowa schodów wejściowych głównych i dobudowa nad wejściem,

– adaptacja pomieszczenia piwnicy na kotłownię,

– demontaż istniejących instalacji wod-kan oraz wykonanie nowej  instalacji wod – kan z rur PCV, inst. wodociągowej z rur. PE i instalacji p.poż.,

– wykonanie przykanalika kanalizacyjnego,

– przebudowa  przyłącza wodociągowego,

– wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania,

– wykonanie instalacji elektrycznej.

Zrealizowanie planowanej operacji wpłynie na poprawę dostępności mieszkańców do szeroko rozumianej kultury, na wzrost integracji społeczności lokalnej, stworzenie nowych miejsc pracy  oraz na rozwój turystyki w Dachnowie.